maandag, mei 27Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Snelheid kanaal Zuid naar 60 km per uur

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Wikimedia

De gemeenteraad heeft op 1 april een motie aangenomen om als proef de maximum snelheid langs Kanaal Zuid op het hele traject terug te brengen naar 60 km per uur. Deze proef vindt plaats vooruitlopend op de uitkomsten van een breder onderzoek naar maatregelen die de verkeersveiligheid op Kanaal Zuid kunnen verbeteren. Aanleiding voor de motie waren meerdere ongevallen.

Het college van B&W heeft besloten om in lijn met de opdracht van de raad zo snel mogelijk het verkeerbesluit te nemen om de snelheidsverlaging door te voeren. Het college volgt hierbij het gebruikelijke proces rond verkeersbesluiten. Dat betekent dat de maatregel ingevoerd wordt nadat het bezwarentermijn van zes weken voorbij is.

De proef duurt tot eind 2021 en tijdens de proef zal gekeken worden wat de effecten zijn op de snelheid, verkeersintensiteit, ongevallen en inhaalbewegingen. Op deze punten zal voorafgaand aan de proef een nulmeting plaatsvinden.

Op dit moment is de snelheidslimiet op Kanaal Zuid op de meeste plekken 80 km per uur en op kruispunten en enkele andere plekken 60 km per uur in combinatie met ondersteunende maatregelen zoals plateaus of markeringen. Kanaal Zuid is een zogenaamde ‘gebiedsontsluitingsweg’ die veel gebruikt wordt. Bij zo’n weg is de standaard limiet 80 km per uur. Op het hele traject geldt een inhaalverbod, met uitzondering van landbouwvoertuigen en brommobielen. Deze mogen op een aantal plaatsen wel ingehaald worden.

Onderzoek
Tijdens het traject rondom dit besluit over de maximum snelheid gaat een extern bureau onderzoeken welke verbetermogelijkheden er zijn op het gebied van verkeersveiligheid en weginrichting van Kanaal Zuid. Dit is op 11 maart afgesproken met de gemeenteraad. Gemeente Apeldoorn laat dit onderzoek uitvoeren samen met de gemeenten Brummen en Rheden en in nauwe afstemming met provincie Gelderland. In het onderzoek wordt ook goed gekeken naar de effecten van mogelijke maatregelen op omliggende wegen en dorpen.

Gepland onderhoud uitgesteld
In juni was op een deel van Kanaal Zuid (tussen Hoofdweg en Broeksweg) asfaltonderhoud gepland. De gemeenteraad stelde voor om enkele verbeteringen in de inrichting meteen mee te nemen in deze onderhoudswerkzaamheden. Gemeente Apeldoorn kiest ervoor om dat niet te gaan doen omdat de uitkomsten van het onderzoek dan nog niet bekend zijn. De situatie rondom Kanaal Zuid is complex, door het drukke verkeer, de beperkte ruimte, de bomen langs de weg en de effecten op omliggende dorpen. Gemeente Apeldoorn vindt het daarom belangrijk eerst goed onderzoek te doen wat de meest optimale maatregelen zijn.

Daarmee wordt ook voorkomen dat veranderingen later mogelijk opnieuw aangepast moeten worden. Dit risico op inefficiënt gebruik van publiek geld wil de gemeente vermijden. De gemeente zal nu in juni alleen enkele noodzakelijke reparaties aan het asfalt verrichten.

Bewustwording en handhaving
Tot slot heeft de gemeenteraad gevraagd om bewustwordingsacties rond Kanaal Zuid en meer handhaving. De gemeente is met de bewustwording bezig en denkt bijvoorbeeld aan posters en snelheidsdisplays langs de weg. De mogelijkheden worden uitgezocht.

Over de handhaving heeft de gemeente gesproken met de verkeersadviseur van de politie. In principe is het standpunt van zowel politie als Openbaar Ministerie dat projectmatige handhaving pas kan plaatsvinden als de weginrichting ook overeenkomt met de geldende snelheidslimiet. Tegelijkertijd kan de politie altijd, ook tijdens het surveilleren, weggebruikers bekeuren als zij de verkeersregels overtreden. Dat geldt voor het negeren van een inhaalverbod, snelheid en alle andere verkeersregels.

Hoe verder
Gemeente Apeldoorn is bezig met de uitwerking van het verkeersbesluit en verwacht deze komende week te publiceren via de website officiële bekendmakingen van de Rijksoverheid. Na publicatie voegen wij de link naar het besluit toe op deze pagina. Mensen kunnen schriftelijk of digitaal bezwaar maken.

Het plan is om na het bezwarentermijn van zes weken de bebording langs de weg aan te passen.