zondag, juli 14Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op onze sites.

Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. De eigenaren van Apeldoorn-actueel zijn ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de (on)mogelijkheid de internetsite te gebruiken. Apeldoorn-Actueel.nl is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van (gastenboek)pagina’s. De meningen en boodschappen op de (gastenboek)pagina’s geven niet de mening of het beleid van de Apeldoorn-actueel.nl weer.

Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan u via links op onze websites kennis neemt. Deze internetsites kunnen links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van de eigenaren van Apeldoorn-actueel.nl. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van de informatievoorziening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door de eigenaren en medewerkers van Apeldoorn-actueel.nl. De eigenaren en medewerkers Apeldoorn-actueel.nl zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen.

Rechten
Apeldoorn Actueel heeft haar uiterste best gedaan om alle rechthebbende te achterhalen van het gebruikte beeld- en fotomateriaal. Apeldoorn Actueel zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevallen dat dit niet gelukt is. Bent u van mening dat uw rechten geschonden zijn, neemt u dan contact met ons op via info@apeldoorn-actueel.nl

Apeldoorn Actueel behoudt zich het recht voor – tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek- en beeldmateriaal.

Copyright
Overname van deze site in welke vorm dan ook is zonder toestemming in beginsel niet toegestaan. Copyright © Apeldoorn Actueel Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, en andere materialen op deze site zijn eigendom van Apeldoorn Actueel en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

U mag altijd een artikel citeren. Citeren betekent dat u van ons een tekstfragment, van maximaal honderd woorden uit een artikel over mag nemen zolang u daarbij linkt naar het originele artikel op onze site.

Enkel de door ons beschikbaar gestelde RSS Feeds mogen zonder toestemming gebruikt worden op voorwaarde dat er in de Feed geen aanpassingen worden gemaakt in artikelen en/of verwijzing naar Apeldoorn Actueel. Alle artikelen moeten herleidbaar zijn en verwijzen naar de bron op Apeldoorn Actueel

Wilt u een artikel eenmalig overnemen dient u vooraf hiervoor toestemming te vragen.. Toestemming kunt u vragen via info@apeldoorn-actueel.nl, geef daarbij duidelijk aan om welk artikel het gaat.

Persoonsgegevens
De door Apeldoorn Actueel opgeslagen e-mailadressen en persoonsgegevens met betrekking tot het het versturen van een nieuwsbrief, worden enkel en alleen gebruikt ter identificatie en het versturen van de nieuwsbrief. Deze adressen zullen op geen enkele wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.

Uitschrijven van de nieuwsbrief is mogelijk door middel van de link onderaan in iedere nieuwsbrief die tot u komt. Vanaf het moment van uitschrijving zult u geen verdere e-mails van ons ontvangen.

Aanpassingen Disclaimer
Apeldoorn Actueel houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Iedere aanpassing wordt op deze pagina gepubliceerd.