zondag, juni 16Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

Een parkeeroplossing voor de piekdagen in park Berg & Bos

Foto: Beeldbank Apeldoorn Marketing

Twee velden op het terrein van AGOVV zijn sinds 2017 tot en met de zomer van 2021 op de piekdagen gebruikt als ‘overloopparkeerplaats’. We huurden deze velden van AGOVV. Het college en de gemeenteraad besloten begin 2020 om deze parkeeroplossing, die eerst tijdelijk was, definitief te willen maken.

Bestemmingsplanwijziging
Voor het realiseren van de permanente oplossing bij AGOVV is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het gewijzigde ontwerpbestemmingsplan lag van 31 maart tot en met 11 mei 2022 voor iedereen ter inzage. De reacties (zienswijzen) die de gemeente heeft gekregen op het ontwerpbestemmingsplan gaven aanleiding tot onder meer een natuuronderzoek. Het gaat om een onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden die beschermd worden door de Wet natuurbescherming.

Aanvullend natuuronderzoek
Het aanvullend natuuronderzoek gaat over de gevolgen van het bestemmingsplan voor de beschermde diersoort het vliegend hert. Op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) is het verboden om soorten, waaronder het vliegend hert, opzettelijk te doden of te vangen. Ook is het verboden om de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen. Van dit verbod kan een ontheffing worden verleend.

Uit het natuuronderzoek blijkt dat een toename van verkeer op deze specifieke plek een toenemende sterfte van het vliegend hert tot gevolg heeft. Het natuuronderzoek heeft uitgewezen dat deze aanrijroute en de directe omgeving door plaatselijk specifiek gunstige omstandigheden een uiterst geschikte leefomgeving is voor het vliegend hert. Het is daarom niet mogelijk een geschikte aanrijroute naar het overloopparkeerterrein op de AGOVV-velden te realiseren zonder ontheffing. Effectieve beschermende maatregelen ontbreken of bieden geen oplossing, zoals alternatieve aanrijroutes. Om die reden schat het onderzoeksbureau in dat er geen zicht is op het verkrijgen van een ontheffing.

Conclusie onderzoek en vervolg
Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet van het natuuronderzoek, maar de conclusie is duidelijk: er is geen zicht op het verkrijgen van de benodigde ontheffing. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor de procedure te stoppen en legt dit voorstel in het eerste kwartaal van 2023 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Alternatieve oplossingen
Het vraagstuk rond parkeren bij Berg en Bos is complex en de ervaring in dit dossier heeft geleerd dat het verstandig is vooruit te denken. Het college van B&W is vanaf juni 2022 alternatieve parkeeroplossingen gaan onderzoeken, om zo min mogelijk vertraging op te lopen op het moment dat de bestemmingsplanprocedure niet zou kunnen worden afgerond. Deze alternatieven worden besproken met de gemeenteraad. In tussentijd parkeren aan J.C. Wilslaan

De huurovereenkomst die wij hadden met AGOVV had een looptijd van vijf jaar en is per 1 november 2021 beëindigd. De huurovereenkomst verplichtte ons om de velden weer op te leveren en ze ook terug te brengen in hun oorspronkelijke staat. Er is daarna gezocht naar een oplossing voor het overloop parkeren voor het seizoen 2022 en mogelijk ook het seizoen erna.

Het college heeft gezocht naar een locatie die: per direct beschikbaar was, waar vrijwel geen procedures voor nodig zijn, die voldoende parkeergelegenheid biedt, goed bereikbaar is en waar parkeren ook is toegestaan volgens de geldende milieu en natuur wet- en regelgeving.

Van de tien locaties die zijn onderzocht bleek alleen de J.C. Wilslaan te voldoen aan al deze voorwaarden.

Om deze reden heeft het college besloten om de J.C. Wilslaan het afgelopen seizoen en mogelijk ook volgend jaar te gebruiken als overloop parkeerlocatie op piekdagen. De weg wordt dan vanaf de ingang van het parkeerterrein tot de Soerenseweg afgesloten voor overig verkeer om de veiligheid te kunnen garanderen. Verkeersregelaars begeleiden het parkeren.

Overlast voorkomen
Voor 2017 werd de J.C. Wilslaan ook gebruikt als parkeerlocatie als het hoofdparkeerterrein vol was. Dat verliep toen niet zonder klachten. Het college is zich goed bewust van deze klachten uit het verleden. De gemeente is hierover in gesprek gegaan met wijkvereniging Berg & Bos. Afgesproken is samen goed monitoren of aanvullende maatregelen nodig zijn om overlast te voorkomen.

Verder zijn er met de Apenheul afspraken gemaakt dat de J.C. Wilslaan dit seizoen niet vaker dan 25 keer mag worden ingezet als parkeerlocatie. Via een raadsbrief is de gemeenteraad geïnformeerd over de gemaakte afspraken.

Tijdelijk overloop-parkeren in 2023
Het overloopseizoen 2022 zit er op. Met de verschillende partners zijn evaluatiegesprekken gevoerd. Uit de evaluatie blijkt dat de overlooplocatie aan de J.C. Wilslaan toereikend lijkt te zijn voor bezoekers van de Apenheul. Dit onder voorwaarde dat er tijdens overloopsituaties voldoende personeel is op de plekken waar het nodig is. Ook zichtbaarheid van handhaving in de wijk, goede afstemming en communicatie en duidelijke en juiste bebording zijn essentieel om het overloopparkeren goed te organiseren. De wijkvereniging heeft aangegeven dat er door bezoekers van het park ook buiten de vergunningzones in de wijk wordt geparkeerd. We bespreken met de wijkvereniging of het wenselijk is om de vergunningzones hierop aan te passen. Voor het seizoen 2023 zal Accres het overloopparkeren organiseren en deze punten uit de evaluatie meenemen.