dinsdag, februari 27Groot in het brengen van klein nieuws
Shadow

College wil parkeeroplossing bij AGOVV permanent maken

Foto: Apeldoorn marketing, beeldbank Apeldoorn

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat zij de twee oefenvelden van AGOVV permanent wil inrichten als extra parkeerplaats voor de attracties in park Berg en Bos op dagen dat sprake is van piekdrukte. Deze velden zijn al een aantal jaren in gebruik op deze manier.

De gemeenteraad beslist in maart of zij instemmen met dit besluit. Aan het besluit van het college is een langdurig en zorgvuldig proces vooraf gegaan, inclusief een locatieonderzoek en intensief overleg met alle betrokken partijen.

De attracties aan de westkant van Apeldoorn zijn drukbezochte attracties waar we als stad ook trots op zijn. Tegelijkertijd kunnen grote bezoekersstromen parkeer- en verkeersdruk opleveren. Dit was voor de gemeente reden om uitgebreid onderzoek te doen naar mogelijkheden om het parkeren en de verkeersstromen voor Apenheul en park Berg en Bos zo goed mogelijk te organiseren, met zo weinig mogelijk overlast voor de buurt.

Waarom deze keuze?
In het locatieonderzoek zijn vijf mogelijke locaties onderzocht: twee vlakbij de Amersfoortseweg, de Hoog Buurloseweg (vlakbij A1) en twee opties dichtbij Berg en Bos (parkeerdek bovenop het parkeerterrein tegenover ingang Berg en Bos, en de AGOVV-velden).

Alle voor- en nadelen van alle opties zijn in kaart gebracht en ook uitvoerig besproken met alle betrokkenen. De betrokken ondernemers spraken duidelijk hun voorkeur uit voor een oplossing op loopafstand van Berg en Bos en de wijk- en buurtraden pleiten al lange tijd voor een oplossing aan de rand van de stad. Deze tegengestelde belangen en wensen maakten het helaas onmogelijk om tot een oplossing te komen waar iedereen achter staat.

Het college heeft nu gekozen voor een permanente oplossing bij AGOVV omdat:

  • de afgelopen seizoenen aantonen dat de oplossing goed werkt.
    Gaandeweg heeft Accres het parkeren op deze plek steeds beter georganiseerd. Er zijn niet of nauwelijks klachten en een steekproef onder buurtbewoners bevestigde dat ook niet of nauwelijks sprake is van overlast. Ook zijn er bij permanente inrichting nog mogelijkheden om punten verder te verbeteren (zoals betere bewegwijzering en betere inrichting Harpweg). Verder wordt geen groei verwacht van het benodigde aantal parkeerplaatsen. De afgelopen vier seizoenen is het terrein 20-25 maal per seizoen gebruikt. Apenheul heeft veel belang bij spreiding van bezoekersaantallen en treft maatregelen om dat te realiseren. Door die maatregelen is gebruik van het overloopterrein bij AGOVV de laatste jaren op een stabiel niveau.
  • alle andere oplossingen aanzienlijk duurder zijn.
    Toen de velden in 1999 verkocht zijn aan AGOVV zijn contractuele afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de gemeente de velden kon terugkopen. Daarmee staat vast dat aanschaf en permanente inrichting van de velden een velen malen lagere investering vergt dan alle andere oplossingen. Een parkeerdek bovenop het huidige parkeerterrein of een nieuw ‘natuurinclusief’ terrein langs de Amersfoortseweg kost vele miljoenen om te realiseren. Een transferium aan de rand van de stad is kostbaar vanwege het flexibele pendeltransport dat nodig is om mensen naar Berg en Bos te brengen.
  • de structurele verkeersdruk in Apeldoorn-West maar heel beperkt veroorzaakt wordt door de bezoekers die naar de toeristische attracties rijden.
    Dit maakt dat de ‘verkeerswinst’ van een transferium aan de rand van de stad gering blijkt te zijn. Ook is niet uit te sluiten dat bezoekers toch eerst naar Berg en Bos rijden en zelf een plekje dichterbij zoeken. Tot slot is er geen enkele andere attractie in Nederland waar op drukke dagen op grotere afstand geparkeerd moet worden. Dit betekent dat het creëren van parkeren op afstand ook reële risico’s met zich meebrengt voor de concurrentiepositie van met name Apenheul.

Afspraken over tijdelijkheid
De afgelopen jaren was er meerdere keren discussie over het tijdelijk of structureel zijn van de parkeeroplossing bij AGOVV. In 2017 besloot de gemeenteraad tot tijdelijk gebruik voor 5 jaar, om ondertussen onderzoek te kunnen doen naar een structurele oplossing. In maart 2018 bevestigde de toenmalige wethouder dat de insteek was: tijdelijk gebruik. Tegelijkertijd is door de gemeenteraad besloten dat AGOVV wel als volwaardige optie in het locatieonderzoek moest worden meegenomen. In mei 2019 is dit in de raad nog eens bevestigd. Kortom, ondanks het feit dat lang is gedacht dat gebruik van de velden bij AGOVV waarschijnlijk tijdelijk zou zijn, is deze optie nooit definitief geschrapt als mogelijk permanente optie.

Verkeersdruk in Apeldoorn-West
In ons onderzoek is ook in brede zin gekeken naar de verkeersdruk in Apeldoorn-West. Op veel van onze wegen, en zo ook in Apeldoorn-West, merken we dat het drukker wordt. Inwoners die we spraken tijdens onze steekproef in de buurt bevestigen dit.

We hebben onderzoek gedaan naar de verkeersdruk en ook naar de doorstroming op de drukste toeristische dagen, vergeleken met een doorsnee ochtendspits. Dan zien we dat de vertraging op een normale werkdag groter is dan de vertraging op een dag dat Apenheul en de overige attracties veel bezoekers trekken. Dat komt omdat drukke toeristische dagen in het weekend of in vakantieperiodes vallen, als het rustiger is op de weg. Tegelijkertijd zien we op de drukste toeristische dagen dat het op de belangrijke wegen die leiden naar park Berg en Bos tussen 10.00 en 12.00 uur wel drukker is dan op reguliere werkdagen. Op de overige wegen in Apeldoorn-West is de verkeersbelasting op dat moment lager dan op een normale werkdag.

Samenvattend zien we dat de structurele verkeersdruk in Apeldoorn-West maar heel beperkt wordt veroorzaakt door de bezoekers die naar de toeristische attracties rijden.

Doorstroming op ring
Los van de discussie over het parkeren voor Berg en Bos en Apenheul kijken we als gemeente natuurlijk regelmatig wat we kunnen doen aan de structurele verkeersdruk in onze stad, en dus ook in Apeldoorn-West. Wat de ring betreft, in het coalitieakkoord is de ambitie opgeschreven om knelpunten op het wegennet op te lossen. Voorbeeld van zo’n knelpunt is de spoorwegovergang op de Laan van Spitsbergen. De gemeente zou hier in de toekomst graag een tunnel zien, maar zo’n omvangrijk project vergt wel een lange adem, medewerking van diverse partijen en een forse investering.

In 2020 stelt de gemeente een visie op de ring op, waarvoor we alle knelpunten gaan onderzoeken en mogelijke oplossingen in beeld gaan brengen.

Besluitvorming in gemeenteraad
De komende tijd gaat de gemeenteraad in gesprek over het collegebesluit. Het is aan de gemeenteraad om te beslissen of zij instemmen met dit besluit. Voorafgaand aan de discussie in de raad is als eerste op 20 februari een hoorzitting over dit onderwerp gepland.

Via het ondersteuningsteam van de griffie kunt u zich aanmelden om gebruik te maken van de gelegenheid om tijdens de hoorzitting uw mening te geven. U kunt daarvoor mailen naar otgriffie@apeldoorn.nl U kunt natuurlijk ook schriftelijk reageren, dat kan via parkerenAW@apeldoorn.nl We bundelen alle reacties en leggen deze voor aan de gemeenteraad. De definitieve besluitvorming in de gemeenteraad vindt naar verwachting in maart plaats.