maandag 19 februari 2018 | Login
donderdag, 08 februari 2018 19:41

Apeldoorn sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

Met de Statiegeldalliantie slaan organisaties uit Nederland en België de handen ineen voor de uitbreiding van statiegeld. De invoering van statiegeld op blikjes en flesjes is een belangrijke maatregel om zwerfafval tegen te gaan. Inmiddels zijn er 72 Nederlandse gemeenten die zich hebben aangesloten bij het initiatief.

“Wij hebben meerdere projecten op dit vlak gedaan en we zien dat een financiële prikkel werkt”, zo legt wethouder Mark Sandmann de betrokkenheid van Apeldoorn uit. “Het uitbreiden van statiegeld is een goede manier om zwerfafval tegen te gaan. Daarbij draagt de recycling van blikjes en plastic flesjes bij aan onze ambities op het gebied van circulaire economie”.

Oproep aan het kabinet
Via de Statiegeldalliantie roepen de Nederlandse deelnemers het kabinet-Rutte op om statiegeld dit jaar uit te breiden naar blikjes en plastic flesjes. Het draagvlak voor dit standpunt groeit snel: sinds de start van de Statiegeldalliantie in november 2017 heeft het Nederlands-Belgische initiatief al 216 partners gekregen, waaronder organisaties, bedrijven en gemeenten. Ook de eerste provincie is aangehaakt, Noord-Brabant, evenals de eerste supermarktketen, Ekoplaza.

Meer informatie: www.statiegeldalliantie.org

Gepubliceerd in Gemeente

Een groot aantal Apeldoornse verenigingen komt in actie tegen zwerfafval. In totaal houden 77 verenigingen een eigen ‘geadopteerd’ gebied schoon. In 2017 is hiermee een recordaantal van 988.179 blikjes en flesjes ingezameld. Om de waardering voor de inzet en het enthousiasme uit te spreken, kregen acht verenigingen een prijs uit handen van wethouder Mark Sandmann.

Grote winnaar was Geloofsgemeenschap De Drie Ranken met 64.991 ingezamelde blikjes en flesjes. Naast De Drie Ranken, vielen ook Sv Groen-Wit ‘62 en Zwemvereniging Aquapoldro in de prijzen. Daarbij werd een aantal verenigingen in het zonnetje gezet voor hun bijzondere prestaties. Zo maakte Muziektheater Tabula Rasa een filmpje over zwerfafval en zorgt de Stichting Vrienden van Park Zuidbroek ervoor dat het park er schoon bij ligt. Ook Christelijk Gereformeerde Andreaskerk, Brassband Apeldoorn en Paardrijvereniging De Hunneruiters kregen een prijs voor hun intensieve schoonmaakacties als relatief kleine verenigingen.

De actie is goed voor de clubkas, want verenigingen krijgen een vergoeding van € 0,05 per blikje of flesje (met een maximum van 20.000 stuks per kalenderjaar). Nog steeds melden verenigingen zich aan als deelnemer aan de actie. Wethouder Mark Sandmann is blij met deze inzet. “We zien dat verenigingen heel actief zijn in het opruimen van zwerfafval. En dat enthousiasme werkt aanstekelijk! De actie zorgt niet alleen voor bewustwording over zwerfafval maar de ingezamelde blikjes en flesjes krijgen ook een tweede leven door recycling. Een win-win situatie dus.”

De GO€DBEZIG-actie maakt onderdeel uit van de campagne Heel Apeldoorn is Rein. Meer informatie is te vinden via de website www.apeldoorn.nl/rein.  

Gepubliceerd in Gemeente

Met een symbolische druk op de knop lanceert wethouder Mark Sandmann van economische zaken maandag 22 januari a.s. de website van het Ondernemershuis Apeldoorn (www.ondernemershuisapeldoorn.nl).

Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst van de Economische Alliantie (BKA, VNO-NCW Stedendriehoek en de gemeente Apeldoorn) en het bestuur van het Ondernemershuis Apeldoorn, in het Ondernemershuis op het Zwitsalterrein. Via de website kunnen vanaf dan starters en mkb'ers uit Apeldoorn hun (ondernemers)vragen stellen
op het gebied van onder meer financiën, marketing, sales en juridische zaken. Het Ondernemershuis koppelt vervolgens een specialist aan de vraagsteller. In het Ondernemershuis op het Zwitsalterrein vindt dan een persoonlijk gesprek plaats om de vragensteller met raad én daad bij te staan en verder te helpen.

Doelstelling Ondernemershuis
Het Ondernemershuis Apeldoorn op het Zwitsalterrein is op 29 november 2017 officieel geopend. Het is opgericht vanuit de vraag naar één loket waar startende ondernemers en mkb'ers met hun vragen terecht kunnen. De doelstelling van de Stichting Ondernemershuis Apeldoorn is het zich inzetten voor het versterken en stimuleren van het ondernemersklimaat in Apeldoorn op een laagdrempelige en duurzame manier. De Initiatiefnemers zijn BKA (Bedrijvenkring Apeldoorn), VNO-NCW Midden, Cleantech Regio en de gemeente Apeldoorn.

Gepubliceerd in Bedrijven

De containers bij de Lidl/Dirk van den Broek aan Kanaal Noord zitten vaak overvol. Apeldoorners zijn actief in het scheiden van afval en de locatie aan Kanaal Noord is één van de favoriete plekken om afval weg te brengen. Echter, de huidige voorzieningen kunnen het enorme aanbod afval niet aan. Dit resulteert in afval naast de containers en dit is iets waar omwonenden, ondernemers, bezoekers en gemeente van balen. Om de capaciteit van de voorzieningen te vergroten, komen er daarom vanaf begin februari ondergrondse containers.

Het is op zich een positieve ontwikkeling dat Apeldoorners zo actief zijn in het scheiden van afval, vindt ook wethouder Mark Sandmann. “Uiteraard ben ik als wethouder blij om te zien dat er steeds beter en meer afval gescheiden wordt. Dat past in onze ambitie van Apeldoorn om het restafval zoveel mogelijk te reduceren. We moeten dat blijven faciliteren op verschillende manieren om deze stijgende lijn te handhaven.”

Bij het faciliteren hoort ook het zeer regelmatig legen, schoonmaken en handhaven op de locatie. Helaas is hiermee de overlast nog niet genoeg afgenomen, waardoor nu de overstap naar ondergrondse containers wordt gemaakt. Het gaat om een tijdelijke oplossing voor een periode van maximaal twee jaar. Dit in verband met de geplande bouw van het woonzorgcentrum. Daarbij krijgen bewoners van laagbouw straks een oranje container voor PMD-afval, waardoor de druk op de ondergrondse containers afneemt.

Aan de wens van sommige buurtbewoners om de containers helemaal weg te halen, is de gemeente niet tegemoet gekomen. De voorzieningen op deze plek worden immers zo intensief gebruikt dat weghalen teveel Apeldoorners zou duperen die hier wekelijks hun afval wegbrengen.

Tegelijkertijd komen de gemeente en Circulus-Berkel op deze locatie regelmatig illegale plaatsingen van bijvoorbeeld banken, stoelen, frituurvet en lampen tegen. Dit is een hardnekkig probleem waar handhavers alert op zijn. Om ook het wegbrengen van grofvuil zo veel mogelijk te faciliteren, zijn vanaf 1 januari de openingstijden van het Recycleplein Aruba op zaterdag verruimd. Daarbij mag er 400 kilo grofvuil gratis worden weggebracht. Met deze maatregelen hoopt de gemeente ertoe bij te dragen dat bewoners en bedrijven het (grof) afval daar gaan brengen waar het hoort.

Uiteraard blijft deze locatie de aandacht vragen en zal er zeer regelmatig geleegd en schoongemaakt worden. Daarnaast gaat de gemeente kijken naar aanvullende maatregelen zoals extra verlichting, borden en hekken.

Gepubliceerd in Gemeente
woensdag, 20 december 2017 19:22

Doe mee met Zonnepark Apeldoorn

In januari start de bouw van Zonnepark Apeldoorn aan de A50  in de wijk Zuidbroek. In het voorjaar wordt de eerste schone stroom geleverd. De stroom wordt beschikbaar gesteld aan inwoners van de stad. Ook kunnen Apeldoorners financieel participeren in het zonnepark.

deA
Energiecoöperatie deA neemt zonne-energie af van het zonnepark en verkoopt deze door aan haar leden. Volgens Michael Boddeke, directeur van deA,  is dit een prachtige stap vooruit: “Wij willen dat er voor iedereen in Apeldoorn positieve energie beschikbaar komt: schone stroom van lokale, hernieuwbare bronnen. Dit nieuwe zonnepark in Zuidbroek is goed voor groene stroom voor ongeveer 1000 huishoudens.” Geïnteresseerden kunnen zich via de website van deA voorinschrijven voor de energie van het zonnepark.

Financieel participeren
Maar er is meer nieuws: bewoners van Apeldoorn kunnen ook financieel participeren in het zonnepark en een aandeel hierin nemen. Via crowdfunding is het mogelijk om een deel te investeren in het zonnepark. Erik Tissingh, vertenwoordiger van initiatiefnemers Over Morgen en Encon, is blij met deze ontwikkeling: “Het is altijd ons doel geweest om de lokale samenleving te verbinden met het zonnepark. Wij geloven erin dat de energietransitie versnelt als duurzame energie letterlijk en figuurlijk dichtbij de mensen is. Inwoners van Apeldoorn kunnen een aandeel in het zonnepark nemen en hier vervolgens een mooi rendement mee behalen. Zo draagt een groene investering bij aan de versnelling van de energietransitie.” Over de financiële participatie wordt later apart gecommuniceerd via de website www.zonneparkapeldoorn.nl.

Wethouder Mark Sandmann van de gemeente is blij dat de realisatie dichterbij komt: “Het eerste grondgebonden zonnepark van Apeldoorn gaat nu vanaf het voorjaar van 2018 stroom leveren. Daarnaast is het gelukt om het park voor bewoners van Apeldoorn open te stellen voor financiële participatie. Dit was ook een eis van de gemeente. Nu ook de stroom nog eens door deA afgenomen wordt, zijn alle doelen direct bereikt. Ik ben ervan overtuigd dat dit eerste park een geslaagd voorbeeld is van hoe we de energietransitie in Apeldoorn moeten vormgeven.”

Gepubliceerd in Algemeen

Afgelopen woensdag zette wethouder Sandmann, namens het college, samen met vertegenwoordigers van de woningcorporaties en huurdersorganisaties zijn handtekening onder afspraken die zij hebben gemaakt over wonen in de gemeente Apeldoorn. De partijen bouwen voort op afspraken die vorig jaar zijn gemaakt, maar gaan elk jaar met elkaar om tafel om optimaal te kunnen inspelen op de laatste actuele ontwikkelingen. Wethouder Sandmann: “Als college zijn wij  tevreden met het resultaat. Belangrijkste uitgangspunt in de afspraken is het werken aan voldoende en betaalbare sociale huurwoningen in Apeldoorn”.

In de Woningwet is bepaald dat het gemeentelijke woonbeleid de basis vormt voor de prestatieafspraken met woningcorporaties en huurders. In Apeldoorn heeft de gemeente haar woonbeleid vastgelegd in de Woonagenda. Daarnaast zijn ook de ambities die de gemeente Apeldoorn heeft op het gebied van het energieverbruik in Apeldoorn nu nog nadrukkelijker verwerkt in de prestatieafspraken. Op termijn wil Apeldoorn een energie neutrale gemeente zijn, wat betekent dat de gemeente evenveel energie opwekt als het verbruikt. Het verduurzamen van de woningvoorraad van de woningcorporaties, samen eigenaar van ongeveer een derde van alle  woningen in Apeldoorn, speelt hierin een belangrijke rol. Bijkomend voordeel voor huurders: een energiezuinige woning betekent ook een lagere energierekening en meer wooncomfort.

Een aantal van de nieuwe, aanvullende afspraken:

  • De huidige Woonagenda van de gemeente loopt aan het einde van dit jaar af. De gemeente legt haar visie op sociaal wonen in Apeldoorn vast in een nieuwe, actuele Woonagenda.
  • Met het oog op betaalbaarheid kijken partijen samen naar de totale woonlasten (huur incl. alle bijkomende kosten) voor een huishouden. Corporaties geven voorlichting over de woonlasten in relatie tot het inkomen van de woningzoekenden.
  • De woningcorporaties hebben hun ambitie op het gebied van energiezuinige woningen aangescherpt. Op dit moment heeft het woningbezit van de corporaties gemiddeld energielabel C. De ambitie waar de corporaties nu naartoe werken is gemiddeld energielabel B in 2021.
  • Vergunninghouders worden in principe zelfstandig gehuisvest. Mocht er onevenredig grote druk op de woningmarkt ontstaan, dan zoeken de partijen naar alternatieve oplossingen. Er zijn nu concrete afspraken gemaakt om waar nodig meer dan één vergunninghouder in een woning te huisvesten (ofwel om hen op kamers te huisvesten).
  • Om investeringen van woningcorporaties en gemeente in de openbare ruimte beter met elkaar af te stemmen is overleg gestart tussen regisseurs openbare ruimte en medewerkers van de woningcorporaties. Dit werkt naar tevredenheid en wordt voortgezet.
  • Op het gebied van wonen en zorg spelen meerdere ontwikkelingen. Rode draad is dat mensen die zorg nodig hebben minder snel in instellingen gaan wonen, of korter in instellingen worden behandeld. En daardoor langer in wijken blijven wonen, of eerder in een wijk gaan wonen, al dan niet onder begeleiding. Een gedegen aanbod- en vraaganalyse op dit thema is in de maak en wordt meegenomen in de nieuwe Woonagenda van de gemeente.

Reacties betrokken partijen
Nathan Stukker, wethouder Wonen: “Ben zeer tevreden met het resultaat. Ook komend jaar werken we gezamenlijk met de woningbouwcorporaties aan voldoende betaalbare woningen voor mensen die afhankelijk zijn van de sociale huursector”.

Marlies van de Merwe, secretaris De Samenwerking
“Ook dit jaar hebben de huurdersorganisaties – verenigd in De Samenwerking – met veel plezier gewerkt aan deze uitdagende klus. De inbreng van huurders en het feit dat wij als gelijkwaardige partner aan tafel zitten is ook van groot belang! Helaas zijn er momenteel niet veel vrijwilligers beschikbaar om een rol te spelen in dit proces. Als er mensen zijn die hierin een rol kunnen en willen spelen,  dan nodigen we ze graag uit contact op te nemen met de huurdersorganisatie van hun verhuurder.”

Arjen Jongstra, directeur-bestuurder van Ons Huis en voorzitter van de vier samenwerkende woningcorporaties (VSW), is tevreden.
“Met het sluiten van deze jaarlijkse prestatieafspraken is de bijdrage van iedere woningcorporatie aan de volkshuisvestelijke opgave in Apeldoorn geborgd. We zijn ook blij met de manier waarop de afspraken tot stand zijn gekomen. De gemeente, huurdersverenigingen en corporaties zitten op één lijn, zeker waar het gaat om de ambitie om van Apeldoorn een energiezuinige gemeente te maken. Ook beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen in Apeldoorn krijgen de volle aandacht.”

Gepubliceerd in Gemeente
donderdag, 30 november 2017 19:42

Grote stap voor Apeldoorns LoRa netwerk

Het leefklimaat in Apeldoorn verbeteren en uitgroeien tot een Smart City; dat is de missie van de LoRa Community in Apeldoorn. Bevlogen inwoners en IT’ers zetten zich sinds 2016 in om een dekkend LoRa netwerk in Apeldoorn te realiseren. In december wordt een belangrijke stap gezet. Op 8 december tijdens Innovation Friday bij het Kadaster doneert wethouder Mark Sandmann namens Apeldoorn IT vier nieuwe gateways aan de LoRa community.

Dekkend LoRa-netwerk
Met dank aan de Politie aan de Europaweg, het Centre of Excellence & Startup Apeldoorn en de gemeente zijn er vier nieuwe gateways geplaatst op de daken van deze organisaties. Goed voor een dekkend LoRa netwerk in Apeldoorn en voor een top 3 notering in Europa. Met dit netwerk kunnen kleine pakketjes data draadloos, over een grote afstand (Long Range) met maar weinig stroom verstuurd worden. Bijvoorbeeld tussen sensoren en computersystemen. De gateways zorgen voor verbinding van meerdere sensoren met het internet.  Wethouder Mark Sandmann draagt het initiatief van de LoRa Community een warm hart toe. “Bevlogen mensen, die samen op zoek gaan naar creatieve en duurzame toepassingen voor onze stad, daar houd ik van! Met deze vier extra gateways krijgt het LoRa netwerk een veel bredere dekking. Ik hoop dat dit voor de Community een mooie impuls is om hun innovatieve ideeën vorm te geven.” Benieuwd geworden naar de LoRa-community? Kijk op https://www.thethingsnetwork.org/community/apeldoorn/ voor hun activiteiten.

Innovation Friday
Vrijdag 8 december staat de hele dag in het teken van de LoRa-innovatie. Samen met de LoRa-community gaan enthousiaste inwoners en IT-ers tussen 9 en 15 uur in teams aan de slag om nieuwe, creatieve toepassingen te bedenken met LoRa. De nieuwe ideeën worden nog diezelfde middag aan Apeldoornse bedrijven en andere geïnteresseerden. Het Kadaster is gastheer van deze Innovation Friday. “Het Kadaster verkent de opties om een sensorregister bij te gaan houden en we zijn aan het oriënteren op de bijbehorende technieken. Deze dag past perfect in onze verkenning. Het Lora netwerk in Apeldoorn is een mooie stap om Apeldoorn, maar ook Nederland weer een beetje mooier te maken”, aldus Ruud Dijkman, manager IT van het Kadaster.

Apeldoorn IT
Apeldoorn IT is het netwerk van Apeldoornse bedrijven, overheid en kennisinstellingen met IT professionals. Samen maken zij zich sterk voor onderlinge kennisdeling en samenwerking in werving en loopbaangroei Ook creëert Apeldoorn IT kansen voor jong talent.

Gepubliceerd in Bijzonder

Wethouder Mark Sandmann heeft namens de Gemeente Apeldoorn en Apeldoorn Marketing 50 deelnemers aan de cursus ‘het Verhaal van Apeldoorn’ benoemd tot erkend verhalenverteller. De erkenningscertificaten werden uitgereikt tijdens de laatste masterclass, die op 29 november plaatsvond in het gebouw van de Rabobank Apeldoorn.

Verhalen delen
De stichting Apeldoorn Marketing wilde met ‘het Verhaal van Apeldoorn’ bijzondere verhalen over de stad verzamelen en delen. Directeur Ilse Harmelink is tevreden: “het aantal deelnemers overtrof ruim onze verwachtingen en het enthousiasme was groot. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit enthousiasme over onze stad straks ook wordt gedeeld tijdens verjaardagsfeestjes en andere gelegenheden. Dat is fijn, want ik kan wel roepen dat Apeldoorn zo’n fijne stad is, maar het is veel geloofwaardiger als anderen dat zeggen.”

Online training
Van alle masterclasses zijn filmopnames gemaakt en de samenvattingen zijn te bekijken op www.verhaalvanapeldoorn.nl. Op deze site is ook een online training ‘word ook stadspromotor van Apeldoorn’ te vinden. Een aanrader volgens Harmelink: “in twintig minuten leer je van alles over Apeldoorn, over citymarketing en over de manieren waarop jij kunt meehelpen Apeldoorn op de kaart te zetten. Als je de online test goed doet, krijg je ook een kenniscertificaat.”

Gepubliceerd in Algemeen
donderdag, 21 september 2017 19:27

Gastheer van het Landschap

Het landelijke programma ‘Gastheer van het Landschap’ wordt door Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid Gelderland uitgevoerd bij verschillende Veluwse gemeenten en met veel succes! Dit najaar doet ook Apeldoorn mee, op 12 september was de eerste bijeenkomst maar er volgen er meer. Mark Sandmann is portefeuillehouder voor de Veluwse samenwerking. Hij is enthousiast over dit programma vanwege de eenvoud en de effectiviteit .

IVN staat bekend als de organisatie waar vrijwilligers je mee de natuur in nemen en boeiende informatie geven over flora en fauna, over het ontstaan van een landschap en over cultuurhistorische achtergronden van een plek. Dat doet IVN nog steeds en daarvoor zijn tienduizenden vrijwilligers door het hele land actief, maar IVN doet meer.

Voor ‘IVN Gastheer van het Landschap’ maken recreatieondernemers kennis met elkaar én met de bijzondere natuur in het gebied. Zo leren zij de bijzondere waarde kennen van de streek waarin zij hun gasten ontvangen, zodat zij dat weer op hun gasten kunnen overbrengen. Uiteindelijk is de Veluwse natuur en het unieke landschap datgene waar bezoekers op afkomen.

Mark Sandmann is portefeuillehouder voor de Veluwse samenwerking. Hij is enthousiast over dit programma vanwege de eenvoud en de effectiviteit. Mark: “De natuur vormt de basis van de aantrekkingskracht van de Veluwe, het IVN is zeer ervaren om dat op een goede manier te presenteren. Ik vind dat heel belangrijk! Bij het programma ‘IVN Gastheer van het Landschap’ ligt veel nadruk op netwerken: weten waar jouw buurman mee bezig is en nagaan wat daarvan het nut is voor jouw eigen gasten. Zo versterk je de aantrekkingskracht van de regio omdat ondernemers hun gasten wijzen op wat er allemaal te beleven valt in de omgeving. Nu doen er vooral Apeldoornse ondernemers mee. Ook in Hattem, Epe en Heerde zijn deze cursussen gegeven en dat heeft daar een eigen nieuw netwerk opgeleverd. Met Apeldoorn ontstaat weer een nieuw netwerk en al die netwerken maken één Veluwe.”

Dit programma wordt mogelijk gemaakt door de steun van de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland en is omarmd door het Toeristisch Platform Apeldoorn.

Meer informatie over het IVN programma Gastheer van het Landschap vindt u op www.ivngastheervanhetlandschap.nl.

Gepubliceerd in Gemeente
maandag, 30 november -0001 00:19

Anne France winnaar van 'Apeldoorn daagt u uit'

Anne France uit Amersfoort mag het voorstel voor een fietsenstalling met solardek uit gaan werken.

Dit werd besloten door de jury van 'Gemeente Apeldoorn daagt u uit'. Onder deze noemer zocht de gemeente naar nieuwe innovatieve producten waarmee zij eigen gebouwen in 2017 energiezuiniger kan maken. Diverse bedrijven en particulieren kregen de kans om hun slimme product te presenteren.

Wethouder Mark Sandmann maakte de winnaar bekend: "We hebben ontzettend veel interessante en innovatieve producten langs zien komen. De pitch van Anne France sprong er voor ons uit en we zijn dan ook heel benieuwd naar de verdere uitwerking van het voorstel."

Gepubliceerd in Gemeente
Pagina 1 van 4

Willekeurige afbeelding

0cc2f0255ffd2f3bd3d1ada4cb5cabb4_L.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om het nieuws niet te missen